Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
primár oddelenia klinickej patológie a cytológie:

Bydlisko: Dolný Kubín
Dátum narodenia: 1962

Štúdium
• 1981 Stredná zdravotnícka škola Žilina, odbor zubný laborant
• 1987 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Martin, odbor všeobecné lekárstvo
• 2000 vedecko-pedagogický titul „PhD.“
• 2007 vedecko-pedagogický titul „docent“
Odborná prax
• 1989 Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
• 2011 Ústav patológie SZU a OUSA
Postgraduálna špecializácia
• 1992 I. špecializačná atestácia v odbore patologická anatómia
• 1995 II. špecializačná atestácia v odbore patologická anatómia
Členstvo vo vedeckých, profesných a odborných spoločnostiach
• Člen výboru Spoločnosti patológov SLS, vedecký sekretár
• Viceprezident Slovak Division - International Academy of Pathology, viceprezident
• Člen SGPS SLP
• Člen Senologickej sekcie SGPS
• Člen Editorial Board The Open Breast Cancer Journal

Zoznam publikačnej činnosti