Oddelenie klinickej patológie a cytológie


Oddelenie klinickej patológie a cytológie je akreditovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike na úrovni bioptickej aj cytologickej diagnostickej činnosti. Túto činnosť zabezpečuje pre kliniky a ambulancie OÚSA, s.r.o., ako aj pre ďalšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku.
Oddelenie klinickej patológie a cytológie sa skladá z histopatologického, imunohistochemického a cytologického úseku. Ako jediné pracovisko na Slovensku disponuje oficiálne registrovaným Nádorovým tkanivovým zariadením.
Oddelenie klinickej patológie a cytológie je najväčším pracoviskom v SR zabezpečujúcim komplexnú diagnostiku karcinómov prsníka vrátane vyšetrenia všetkých relevantných biologických prediktívnych ukazovateľov, najmä stavu hormónových receptorov (ER, PR) a HER2. Zhodnotenie nadmernej expresie HER2 proteínu, ako aj amplifikácie HER2 génu poskytuje podľa požiadaviek pre ďalšie onkologické pracoviská v Slovenskej republike. Pracovisko je zároveň jedným z konzultačných centier pre bioptickú diagnostiku neuroendokrinných tumorov GITu a  zabezpečuje  vyšetrenie stavu EGFR, KRAS a MSI pri kolorektálnych karcinómoch, vyšetrenie BRAF mutácií v papilárnych karcinómoch štítnej žľazy a v malígnom melanóme, vyšetrenie ALK a ROS-1 pri karcinómoch pľúc, a to v súčinnosti s Oddelením lekárskej genetiky OÚSA. Náplňou histopatologického úseku  je aj komplexná konzultačná činnosť onkologickej diagnostiky pre ostatné pracoviská patológie na Slovensku, a to najmä  mammárnych nádorov, testikulárnych nádorov, nádorov močového mechúra a osteoartikulárneho aparátu.
Oddelenie klinickej patológie a cytológie je pracovisko založené na bohatej tradícii onkologickej diagnostiky. Z významných patológov s medzinárodnou autoritou tu pôsobili primári P. Kossey a J. Maťoška. Viac ako 7 rokov bolo Oddelenie klinickej patológie a cytológie (OKPC) súčasťou Ústavu laboratórnych vyšetrovacích metód LF UK, od ktorého sa v roku 2011 OKPC odčlenilo a pretransformovalo na Ústav patológie pod gesciou SZU a OÚSA, s.r.o. Súčasné personálne obsadenie pracoviska je zárukou kvalitnej diagnostiky, ktorú Ústav patológie zabezpečuje. Lekársky tím je tvorený uznávanými odborníkmi v oblastiach mammárnej a urogenitálnej patológie, patológie GIT-u, lézií ženského genitálu, neuroendokrinných tumorov a patológie kostných lézií. Zároveň všetci lekári majú bohaté pedagogické skúsenosti z pôsobenia na iných Ústavoch patológie. 
Ústav patológie je partnerom Jednotky translačného výskumu Národného onkologického ústavu v Bratislave a spolupracuje v oblasti experimentálnej mammárnej karcinogenézy a jej terapeutického ovplyvnenia s Ústavom lekárskej biológie JLF UK v Martine a s prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. Pracovisko je otvorené akejkoľvek spolupráci a vytváraniu partnerských vzťahov umožňujúcich rozvoj biomedicínskeho poznania.
Ústav patológie je výučbovou bázou pre potreby postgraduálneho štúdia v odbore patológia.