Nádorové tkanivové zariadenie OÚSA

Nádorové tkanivo je bohatým zdrojom informácií o genetických zmenách v bunke. Len časť nádorového tkaniva je spracovaná konvenčnými morfologickými metódami a zhodnotená v rámci bioptického vyšetrenia. Aj napriek tomu, že sa takto spracovaný materiál archivuje a je možné na ňom realizovať ďalšie doplňujúce bioptické vyšetrenia, obvykle nie je možné zo vzoriek realizovať náročnejšie molekulové analýzy. Tento spôsob vyšetrenia si totiž vyžaduje fixáciu tkaniva, čo vedie k znehodnoteniu mnohých molekulových komponent, ktoré môžu poskytnúť cenné informácie o etiopatogenéze nádorového ochorenia alebo byť nápomocné pri hľadaní nových liečebných modalít. Navyše ostatné neupotrebené časti nádorového tkaniva sa likvidujú podľa platných noriem, a tým sa nenávratne stratí možnosť realizácie ďalších vyšetrení. Jednou z možností, ako zachrániť tieto cenné informácie je uskladnenie zamrazeného natívneho nádorového tkaniva v tzv. nádorových tkanivových zariadeniach. Ide o moderný spôsob archivácie biologického materiálu, pri ktorom sa vzorky natívneho nádorového aj nenádorového tkaniva uskladňujú hlboko zamrazené pri -80°C až -160°C. Takto archivované tkanivo je možné v budúcnosti podrobiť doplňujúcim analýzam, ktoré v súčasnosti ešte nie sú bežne dostupné, ale môžu výrazne napomôcť pri hľadaní individualizovanej liečby pri onkologických ochoreniach. Navyše molekulové analýzy si vyžadujú veľké množstvo vzoriek, ktoré nie je možné obsiahnuť na jednom pracovisku, a preto sa nádorové tkanivové zariadenia spájajú do siete národných a medzinárodných tkanivových zariadení.

Na Slovensku doteraz chýbalo nádorové tkanivové zariadenie, ktoré by zabezpečovalo tieto možnosti. V Onkologickom ústave sv. Alžbety sa niekoľko rokov pripravoval projekt nádorového tkanivového zariadenia. V júni 2012 sa podarilo spustiť jeho prevádzku pri Oddelení klinickej patológie a cytológie  tak, aby spĺňalo všetky technologicko- metodologické a legislatívne požiadavky, ktoré sú podmienkou pre jeho prevádzku. Vznikom takéhoto zariadenia, ktoré je jediné na Slovensku, sa vytvorili možnosti pre spustenie ďalších nádorových tkanivových zariadení, ktoré by mohli byť založené pri nemocniciach univerzitného typu.

V rámci programu nádorového tkanivového zariadenia sa realizuje aj projekt virtuálného tkanivového zariadenia, ktorého cieľom je záznam a archivácia obrazovej dokumentácie tkanív uskladnených v nádorovom tkanivovom zariadení. K realizácii takéhoto projektu bolo potrebné ďalšie finančné krytie, ktorého významná časť bola poskytnutá z nadácie Liga proti rakovine.