Dejiny slovenskej onkológie úzko súvisia s dejinami nemocnice sv. Alžbety, ktorú zriadili v polovici 18. storočia v Bratislave sestry Rehole svätej Alžbety. Už od svojho vzniku slúžila nemocnica ošetrovaniu ťažko chorých, opustených a biednych. V prvej polovici 20. storočia bolo v Nemocnici sv. Alžbety zriadené pracovisko, venujúce sa diagnostike a liečbe onkologických ochorení. Z neho sa krátko po skončení druhej svetovej vojny vytvoril Ústav pre výskum a liečbu rakoviny. V roku 1950 bola Nemocnica sv. Alžbety zoštátnená. V jej priestoroch fungoval Ústav experimentálnej onkológie SAV a hospitalÚstav klinickej onkológie, ktorý bol centrom onkologickej diagnostiky a liečby. Po reštitúciách cirkevného majetku bola začiatkom 90-tych rokov nemocnica vrátená Reholi sv. Alžbety, ktorá od 1. januára 1996 zriadila v jej priestoroch Onkologický ústav sv. Alžbety.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. je dnes moderným neštátnym zdravotníckym zariadením, ktoré slúži potrebám onkologických pacientov z celého územia Slovenska. Ústav je začlenený do siete zdravotníckych zariadení a má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi v SR

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, s.r.o. je 7 posteľových oddelení s kapacitou 198 postelí (chirurgické, onkogynekologické, maxilo–faciálnej chirurgie, intenzívnej medicíny, interné, rádioterapeutické a nukleárnej medicíny). Ďalej v ňom funguje 25 bezposteľových oddelení, 75 odborných ambulancií a Lekáreň sv. Alžbety, slúžiaca potrebám ústavu aj verejnosti.

Po odbornej stránke je Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. jediným centrom v SR, kde sa vykonáva liečba malígnych ochorení otvorenými rádionuklidmi, stereorádiochirurgiou, intenzitu modulovanou rádioterapiou, liečba laserom a fotodynamickými postupmi. Je tiež jediným pracoviskom, kde sa realizuje diagnostika nádorov pomocou pozitrónového emisného tomografu ako aj pomocou viacerých špeciálnych laboratórnych vyšetrení.

V rámci 11 kliník sa v OÚSA v širokom rozsahu vykonáva pregraduálna a postgraduálna výchova študentov pre potreby LFUK, SZU, TU a VŠZaSP sv. Alžbety.

kaplnkaV Ústave sa kladie veľký dôraz aj na psychologické aspekty, na pozitívny a citlivý prístup personálu k neraz ťažko chorým pacientom vychádzajúci z kresťanských princípov, pre ktoré bola pred vyše 300 rokmi nemocnica sv. Alžbety zriadená. Cieľom poskytovania duševného zdravia slúži pacientom aj ústavná kaplnka, kde sú každodenne vykonávané bohoslužby.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, ktorí môžu konať samostatne v mene spoločnosti:
·  prvým konateľom a riaditeľom ústavu je Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., ktorý je tiež odborným garantom poskytovania zdravotnej starostlivosti,
·  druhým konateľom je RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., ktorého kompetenciami je technicko-ekonomická činnosť ústavu.
Odborným garantom ústavu pre oblasť stomatológie je Prof. MUDr. Vladímír Javorka, CSc.
Generálnou predstavenou Rehole svätej Alžbety je sr. Mária Ragulová.