Požiadavky na odber a doručenie vzoriek biologického materiálu

Táto kapitola obsahuje pokyny týkajúce sa správneho odberu, fixácie a manipulácie s materiálom pre cytologické (gynekologické a negynekologické) a bioptické vyšetrenie. Riadia sa nimi ako zamestnanci pracoviska, tak isto sú tieto pokyny poskytnuté aj odosielajúcim lekárom a zdravotníckym pracovníkom zodpovedným za odbery, fixáciu a značenie materiálov a preparátov.

1. Sprievodný list  (Žiadanka)

Každý materiál určený na cytologické a histologické vyšetrenie musí mať riadne vyplnený sprievodný list.

Sprievodný list musí obsahovať tieto povinné údaje:
- meno a priezvisko pacienta,
- rodné číslo, príp. dátum narodenia (novorodenci, cudzinci),
- kód zdravotnej poisťovne pacienta, resp. informácia o spôsobe úhrady,
- identifikáciu objednávateľa: ústav, klinika, oddelenie, pracovisko, meno lekára, kód lekára,
- lokalizáciu (tkanivový pôvod vzorky) – predmet vyšetrenia,
- klinickú diagnózu, príp. stručný klinický priebeh,
- požiadavky na rýchlosť uskutočnenia vyšetrenia (CITO),
- pečiatku a podpis odosielajúceho lekára na origináli a kópii sprievodného listu.

Povinné podmienené údaje:
- predchádzajúce histologické vyšetrenie,
- popis odobratého materiálu, príp. anatomická špecifikácia miesta odberu,
- dátum a čas odberu,
- adresa miesta pobytu vyšetrovanej osoby v SR,
- telefón alebo iný kontakt na odosielajúceho lekára v prípade urgentného alebo závažného   výsledku.

Požiadavky na urgentné vyšetrenie:
Požiadavky na vyšetrenie CITO (akútne vyšetrenie) sa zasielajú na rovnakých sprievodkách ako pre bežné vyšetrenia, avšak sú navyše označené slovom CITO a zvýraznené červenou farbou. Sprievodka musí obsahovať vyššie uvedené povinné údaje.

 

2. Odber vzoriek pre gynekologickú cytológiu


Odber
Odber cytologickej vzorky uskutočňuje lekár – gynekológ najlepšie v prvej polovici menštruačného cyklu. Je dôleţité odobrať vzorky z tzv. transformačnej zóny. Reprezentatívny ster má obsahovať bunky ektocervixu a endocervixu, t. j. dlaždicový a žľazový epitel.
Odber sa uskutočňuje štetcom (brush), príp. vatovou štetkou alebo špachtľou. Za bezpečnú likvidáciu materiálov použitých pri odbere je zodpovedný lekár, ktorý odber vykonal. Odber pre LBC sa robí do špeciálnych odberových súprav, ktoré Vám dodáme na požiadanie.

Fixácia
Po odbere gynekológ rovnomerne rozotrie materiál po celej dĺžke podložného skla tak, aby bolo v celom rozsahu pokryté náterom. Potom ho okamžite ponorí do fixačného roztoku     (90 % metanol). Takto fixovanú a riadne označenú vzorku je potrebné uložiť tak, aby nedošlo ku kontaktu so žiadnou ďalšou chemikáliou, ktorej prítomnosť by následne mohla ovplyvniť spracovanie vzorky v laboratóriu, napr. dezinfekčné roztoky, osviežovače vzduchu, formaldehyd. Rovnako je dôležité, aby s takýmito chemikáliami neprišli do styku čisté sklá určené na odber materiálu. Na tento účel je možné použiť vhodné uzatvárateľné prepravné škatuľky.
Takto uložená fixovaná vzorka je v ambulancii uchovávaná pri izbovej teplote a je vhodné, aby sa vzorka spracovala do 1 až 2 týždňov.

Označenie
Sklo a sprievodka musia byť označené zhodne. Jednoznačnú identifikáciu pacienta na sprievodke určuje aspoň jeden z nasledujúcich parametrov:
- meno a priezvisko pacienta,
- rodné číslo pacienta,
- poradové číslo alebo označenie pridelené ošetrujúcim lekárom.
V prípade, že je zhoda v označení, materiál sa spracuje, v opačnom prípade sa sklo spolu so sprievodkou odkladá do nekompletných vyšetrení a laborant telefonicky alebo písomne informuje odosielajúceho lekára a požaduje doplnenie údajov a spresnenie informácií.

Chyby pri odbere

Nesprávna fixácia
V prípade, že sa materiál okamžite po odbere nezafixoval, materiál sa znehodnotí!!!

Kontaminácia čistého skla alebo náteru
Podložné sklo, na ktoré sa cytologická vzorka nanáša, musí byť čisté. V prípade, že sa dostane do styku s akýmkoľvek aerosólom (dezinfekcia, dezodorant a pod.) používaným v ambulancii, dochádza k rozkladu buniek vplyvom zmeny pH prostredia a v takom prípade nie je možné náter v laboratóriu správne ofarbiť a hodnotiť.

Nesprávny odber gynekológom
V prípade, že náter z cervixu neobsahuje endocervikálny alebo ektocervikálny epitel, vzorka je nedostatočná. Medzi ďalšie limitujúce faktory patrí malobunkový odber, masívna prítomnosť erytrocytov alebo ťažký zápal.

3. Odber telových tekutín a ich fixácia pre negynekologickú cytológiu 


Odber a fixácia moču
Vždy sa vyšetruje stredný prúd moča; pacient o tom musí byť vopred poučený. Určenie minimálneho množstva vzorky je vždy individuálne. V prípade neistoty konzultuje lekár vykonávajúci odber s lekárom z nášho pracoviska.
Na sprievodke k materiálu je nutné označiť charakter vzorky: spontánny, katetrizovaný, a iné.
Na odber moču sú určené plastové skúmavky s uzáverom. Na fixáciu sa používa roztok 1 % mertiolátu sodného (etylmerkuritiosalicylan sodný). K 10 ml odobratého moču sa pridá 5 kvapiek tohto roztoku.

Ostatné telesné tekutiny (výpotok, punktát)
Odbery iných telových tekutín vykonáva vždy lekár. Ide napr. o tenkoihlové biopsie, odber tekutín z telových dutín.
Naše pracovisko nemá žiadne špeciálne požiadavky na výkon odberov takýchto telových tekutín. Určenie minimálneho množstva je vždy individuálne. V prípade neistoty konzultuje lekár uskutočňujúci odber s lekárom nášho pracoviska.
Ak sa odobraté tekutiny dodávajú v stave, v akom boli odobraté, je nutné ich čo najskôr (do 15 minút) dopraviť do laboratória na spracovanie. Ak nie je možné ich do tohto času doručiť, je potrebné tekutinu fixovať pridaním 50-70% etanolu v pomere 1:1. Takto fixovanú tekutinu je možné dodať aj neskôr, pričom nemusí byť uskladnená v chladničke.

Zhotovenie náterov z telových tekutín a ich fixácia
Nátery na podložnom sklíčku je nutné po odbere označiť číslom, ktoré priradí spolu so svojou identifikačnou značkou v ambulancii lekár.
Mierne zasušený náter sa ponorí do roztoku metanolu na čas 10 až 30 minút.

Označenie vzorky
Skúmavka a sprievodka musia byť označené zhodne. Jednoznačnú identifikáciu pacienta na sprievodke a vzorke určuje aspoň jeden z týchto parametrov:
    - meno a priezvisko pacienta,
    - rok narodenia.
V prípade, že je prítomná zhoda v označení, materiál sa spracuje. Pokiaľ tomu tak nie je, sklo a sprievodka sa odložia do nekompletných vyšetrení a laborant telefonicky informuje odosielajúceho lekára a žiada o doplnenie a spresnenie informácií o pacientovi.

4. Manipulácia s materiálom pre peroperačné vyšetrenie


Odber a fixácia

Materiál odobratý počas operačného výkonu dopraví okamžite po jeho odbere sanitár na naše pracovisko v označenej nádobe spolu so sprievodným lístkom. Materiál môže byť orientovaný a fixovaný na špeciálnej podložke. Výsledky peroperačného vyšetrenia hlási lekár – patológ telefonicky operujúcemu lekárovi.

Po spracovaní zmrazovacou technikou je zvyšok materiálu fixovaný 4 % formaldehydom a spracovaný štandardným spôsobom.

 

Označenie

Spolu s materiálom sanitár prinesie aj vyplnenú sprievodku. Nádoba s materiálom, ako aj sprievodka musia byť označené zhodne. Jednoznačnú identifikáciu pacienta na žiadanke a vzorke určuje aspoň jeden z týchto parametrov:

    - meno a priezvisko pacienta,

    - rodné číslo pacienta/rok narodenia.


Akákoľvek nezhoda v označení nádoby s materiálom a sprievodky sa rieši telefonicky.

Požiadavku vykonania rýchlej peroperačnej biopsie oznámi odosielajúce oddelenie jeden deň pred vykonaním rýchlej biopsie doručením operačného plánu. Podľa plánovaného rozpisu služieb v uvedený termín poverený lekár spolu s určeným zdravotníckym laborantom zabezpečí vykonanie rýchlej biopsie.

O vykonaní rýchlej peroperačnej biopsie (čas vyšetrenia, počet vyšetrení, orgánová špecifikácia, výsledok) urobí lekár záznam do NIS.


5. Odber a fixácia tkaniva na histologické vyšetrenie


Odber

Odbery vykonáva vždy špecializovaný lekár na jednotlivých klinikách, oddeleniach a ďalších zdravotníckych zariadeniach.

Materiál, ktorý ošetrujúci lekár odoberie pri operačnom vyšetrení (ambulantnom a nemocničnom), posiela patológovi celý, a to vždy na jedno pracovisko. Pri väčších vzorkách je vhodné označiť patologické lézie, napr. stehom, farebným tušom.

Za bezpečnú likvidáciu materiálov použitých pri odbere zodpovedá lekár, ktorý odber vykonal.

 

Fixácia

Tkanivo určené na histologické vyšetrenie je nutné OKAMŽITE FIXOVAŤ. Ako fixačná tekutina sa používa 4 % formaldehyd.


Upozornenie : Pri nedodržaní nasledujúcich zásad dochádza k autolýze materiálu!!!

– Odobraté tkanivo musí byť v nádobe s dostatočným množstvom fixačnej tekutiny (10 násobok objemu vzorky).

– Fixačná tekutina musí mať v nádobe dostatočný prístup k tkanivu. Najprv je nutné do nádoby naliať tekutinu a potom vložiť tkanivo, nie naopak!

– Plošné orgány sa pred vkladaním do nádoby napínajú na polystyrénové podložky, čím sa zabráni ich pokrúteniu (konizáty).

– Malé a viacpočetné materiály (b. žalúdka, čreva, čapíka maternice) sa orientujú na papierik.

– Väčšie orgány, napr. maternica, je nutné narezať, aby fixačná tekutina rýchlejšie prenikala tkanivom.

– Materiály treba ukladať do nádob, ktoré zodpovedajú ich veľkosti, nikdy sa nesmú do nej natlačiť!

– Nádoby je nutné riadne uzatvoriť, aby sa fixačný roztok nevylial!

- Materiál do času prepravy do laboratoria nie je potrebné skladovať v chladničke.


Takto uložené a fixované tkanivo je z hľadiska času kvalitatívne nemenné až do doby spracovania. Pracovisko uchováva vyšetrený materiál do času konečného stanovenia výsledku. Preparáty a parafínové bločky z jednotlivých vyšetrení sa uchovávajú počas 20 rokov.


6. Špecifické požiadavky na odber a fixáciu :


Biopsia prsníka

Vzorka musí byť kompaktná, bez narezania, aby bolo možné presne sa vyjadriť k okrajom excízie.

Najvhodnejšie je dodať materiál v jednom kuse. V prípade, že je rozdelený na viac vzoriek, musia byť jednotlivé vzorky označené s dôrazom na vzájomnú súvislosť.

Vzorky je potrebné pre potreby topografickej orientácie vždy označiť aspoň dvoma stehmi, napr. krátky alebo modrý steh ventrálne a dlhý alebo biely steh laterálne.

V prípade tkaniva po predchádzajúcej punkcii musí byť spoľahlivo označené miesto pôvodného výkonu – grafitom, svorkou alebo vodičom.


Resekát čreva

V prípade resekátu čreva je nutné ho rozstrihnúť, zbaviť zvyškov stolice a následne vložiť do fixačnej tekutiny.


Peroperačná biopsia

Veľkosť lézie pre peroperačnú biopsiu by nemala byť menšia ako 10 mm. V praxi to znamená, že peroperačná biopsia by sa mala realizovať len v prípade veľkosti patologickej lézie cca 6 až 7 mm, kedy je možné jednu polovicu technicky spracovať a druhú ponechať pre definitívny parafínový blok.

Peroperačne je možné vyšetriť len hmatné lézie!

ODBER TKANIVA DO NÁDOROVEJ TKANIVOVEJ BANKY

Pri požiadavke na odber do tkanivovej banky je nevyhnutné zaslať materiál ihneď po resekovaní tkaniva s údajom o prerušení cievneho zásobenia a s informovaným súhlasom od pacienta. Do tkanivovej banky sa zvyčajne odoberajú vzorky z nádoru, rozhrania nádoru s okolitým tkanivom a zo zdravého tkaniva, aby bola možná komparácia molekulových zmien v rôznych častiach resekátu.