Pracovná zdravotná služba

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Pracovná zdravotná služba

je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v zmysle platnej legislatívy.

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Medzi povinnosti vyplývajúce zo zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov naďalej patrí:

 • hodnotenie zdravotných rizík pri práci a vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika
 • vypracovanie písomných posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov na každý faktor práce samostatne
 • predkladanie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie prác návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z 3. alebo 4. kategórie v spolupráci s PZS
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vo vzťahu k práci - zamestnanci zaradení do 3. alebo 4. kategórie prác a zamestnanci podľa osobitných predpisov (práca so ZJ, práca v noci, s bremenami, a.i.)
 • zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika v kategórii 2 – raz za 24 mesiacov, v kategórii 3 a 4 – raz za 12 mesiacov
 • viesť evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3, 4
 • vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva – rizikové práce

 

U nás nenájdete paušálne ceny.

Všetci zamestnávatelia, ktorých prioritou je ochrana zdravia svojich zamestnancov, môžu naďalej využívať odborné služby PZS, ktorá sa významnou mierou podieľa na primárnej prevencii poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov.

Zníženie záťaže na človeka v pracovnom procese, spôsobenej jeho interakciou s pracovnými prostriedkami a pracoviskom samotným, môže účelným uplatnením poznatkov ergonómie pre spoločnosť prinášať zníženie práceneschopnosti zamestnancov a chorôb z povolania, zvýšenie pracovného výkonu, zníženie chybovosti, zlepšenie psychického stavu pracovníka. Pre samotného pracovníka zníženie záťaže predstavuje zlepšenie psychického a fyzického stavu pracovníka, minimalizáciu prejavov psychickej a fyzickej únavy, prínosy v sociálnej oblasti ako zlepšenie sebarealizácie s pozitívnym dopadom na ekonomickú situáciu jednotlivca aj rodiny. Pre spoločnosť to celkovo prináša zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, zvýšenie životnej úrovne človeka a rozvoj firiem.

Personálne obsadenie tímu pracovnej zdravotnej služby :

 • MUDr. Katarína Kanovská Pašková. - pracovný lekár, odborný garant PZS katarina.paskova[at]ousa.sk
 • Mgr. Monika Kissová - verejný zdravotník monika.kissova[at]ousa.sk
 • Mgr. Katarína Dančová - verejný zdravotník katarina.dancova[at]ousa.sk
 • Zuzana Marákyová - diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie zuzana.marakyova[at]ousa.sk

Tím PZS vykonáva činnosti týkajúce sa dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok. Pre zabezpečenie výkonu máme vytvorený tím odborníkov zložený v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení.