Pracovná zdravotná služba

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Pracovná zdravotná služba

je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad tímom zdravotníckych pracovníkov.

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť PZS pre všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 1., 2., kategórie, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy a pre všetkých zamestnancov zaradených do  3. a 4. kategórie. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 204/2014 Z.z.

Medzi povinnosti vyplývajúce zo zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov naďalej patrí: hodnotenie zdravotných rizík pri práci vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov na každý faktor práce samostatne

kategorizácia práce z hľadiska zdravotných rizík predkladanie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie prác návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z 3. alebo 4. kategórie zabezpečenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu - vstupné prehliadky

vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci


U nás nenájdete paušálne ceny.

Všetci zamestnávatelia, ktorých prioritou je ochrana zdravia svojich zamestnancov, môžu naďalej využívať odborné služby PZS, ktorá sa významnou mierou podieľa na primárnej prevencii poškodenia zdravia zamestnancov pri práci.

Zníženie záťaže na človeka v pracovnom procese, spôsobenej jeho interakciou s pracovnými prostriedkami a pracoviskom samotným, môže účelným uplatnením poznatkov ergonómie pre spoločnosť prinášať zníženie práceneschopnosti zamestnancov a chorôb z povolania, zvýšenie pracovného výkonu, zníženie chybovosti, zlepšenie psychického stavu pracovníka. Pre samotného pracovníka zníženie záťaže predstavuje zlepšenie psychického a fyzického stavu pracovníka, minimalizáciu prejavov psychickej a fyzickej únavy, prínosy v sociálnej oblasti ako zlepšenie sebarealizácie s pozitívnym dopadom na ekonomickú situáciu jednotlivca aj rodiny. Pre spoločnosť to celkovo prináša zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, zvýšenie životnej úrovne človeka a rozvoj firiem.

Personálne obsadenie tímu pracovnej zdravotnej služby :

  • MUDr.Jozef Adámik, PhD. - klinický pracovný lekár a toxikológ, odborný garant PZS
  • Mgr. Monika Kissová - verejný zdravotník monika.kissova[at]ousa.sk
  • Mgr. Mária Cisárová - verejný zdravotník maria.cisarova[at]ousa.sk
  • Zuzana Marákyová - diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie zuzana.marakyova[at]ousa.sk

Tím PZS vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok. Pre zabezpečenie výkonu máme vytvorený tím odborníkov zložený v zmysle vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení zákona č. 204/2014 Z.z.