Oddelenie pre vedu, výskum a školstvo

Personálne obsadenie:
Samostatný odborný pracovník pre vedu a výskum:     
Mgr. Zuzana Zamutovská
          Telefón: 02/3224 8415  al. 0905 605 065
          E-mail:  zuzana.zamutovska@ousa.sk

Adresa:
          Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
          Oddelenie pre vedu, výskum a školstvo
           Kolárska ul. č. 12
          812 50 Bratislava


Činnosti oddelenia:

  • realizácia a koordinácia klinických skúšaní nových liečiv u onkologicky chorých pacientov, s cieľom overiť bezpečnosť a účinnosť novej liečby,
  • participácia na biomedicínskych výskumoch, slúžiacich na získavanie a overovanie nových medicínskych poznatkov,
  • participácia na grantových projektov Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ,
  • riešenie grantových projektov Agentúry pre podporu výskumu a vývoja,
  • inovatívna liečba kmeňovými bunkami - vytvorenie komisie pre inovatívnu liečbu, slúžiacu na posúdenie aplikácie experimentálnej liečby modifikovanými kmeňovými bunkami vhodným pacientom.