Kvalita a certifikáty

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Kvalita a certifikáty

Vedenie OÚSA považuje kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti pacientom a kvalitu poskytovaných služieb klientom za svoju prioritu.

OÚSA je nositeľom certifikátu ISO 9001:2015 a 6 laboratórnych pracovísk je akreditovaných podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.

Akreditácia podľa ISO 15189

Počiatky akreditácie laboratórií v OÚSA siahajú do roku 2003 keď boli akreditované 3 laboratórne oddelenia - Oddelenie klinickej biochémie, Oddelenie imunodiagnostiky a Oddelenie lekárskej genetiky, ako jedny s prvých akreditovaných laboratórií v SR podľa vtedy platnej normy ISO 17025.

Postupne sa akreditovali ďalšie laboratória -Oddelenie hematológie a transfuziológie, Oddelenie klinickej patológie a cytológie (dnes Ústav patológie) a Oddelenie klinickej imunológie a alergológie.

Oddelenie lekárskej genetiky má priznaný štatút flexibilného rozsahu akreditácie (PDF).

V roku 2015 sa uskutočnila reakreditácia všetkých šiestich laboratórií podľa novej
medzinárodnej akreditačnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.

Náročné posudzovanie a udelenie osvedčenia o akreditácii vykonal medzinárodne uznávaný akreditačný orgán  SNAS - Slovenská národná akreditačná služba

 

Prínos akreditácie pre medicínske laboratóriá

Dôležitou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti o pacientov sú aj služby, ktoré poskytujú medicínske laboratóriá. Výsledky ich činnosti sú často základom pre rozhodovanie sa lekára o postupe liečby pacienta,  môžu rozhodnúť o diagnóze, na ich základe je možné vyvodzovať prognózu ochorenia. V mnohých prípadoch sú laboratórne vyšetrenia drahé a ten, kto ich platí, právom očakáva, že dostane relevantnú informáciu. Preto je veľmi dôležité, aby laboratóriá pracovali na vysokej profesionálnej úrovni, boli vhodne vybavené potrebnými zariadeniami, mali kvalifikovaný personál a najmä, aby poskytovali spoľahlivé a správne výsledky.

 

Osvedčenie o akreditácií a rozsah akreditácie (PDF)


     

Certifikácia podľa ISO 9001:2015

V roku 2007 OÚSA obdržal Certifikát podľa ISO 9001. V roku 2022 bol pri recertifikácií získaný Certifikát podľa ISO 9001:2015 na::

„Poskytovanie služieb v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby nádorových a nenádorových ochorení vo všetkých orgánových lokalizáciách. Liečba nádorových ochorení pomocou postupov chirurgických, interných, metabolických, rádioterapeutických, vrátane metód nukleárnej medicíny. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Sledovanie onkologickej epidemiológie v SR. Klinický výskum v onkologickej problematike. Pregraduálna a postgraduálna výchova v zdravotníctve."

 

Výsledkom viacročnej prípravy je zdokumentovaný, udržiavaný a cieľavedome zlepšovaný manažérsky systém. Cieľom systému je zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb a zvyšovanie spokojnosti pacientov a ostatných klientov.

 

Certifikát pre systém manažérstva kvality vydaný BUREAU VERITAS Certification pod akreditáciou UKAS QUALITY  MANAGEMENT potvrdzuje, že OÚSA splnil prísne požiadavky na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2015.


                     ISO 9001                        Politika kvality                        Ciele kvality

               Certifikát ISO 9001:2015                Politika kvality OÚSA                   Ciele kvality OÚSA

 

 

Manažment kvality OÚSA

Pre koordináciu činností na zabezpečenie manažmentu kvality v OÚSA sú menovaní manažéri kvality OÚSA:

pre akreditáciu:
Ing. Mária Vargová

kontakt:  +421 917 200 225,
              maria.vargova[at]ousa.sk

pre certifikáciu:
Ing. Roman Šteffánek
kontakt  +421 918 980 420
               roman.steffanek[at]ousa.sk

a pre podporu týchto činností je vytvorené referát manažérstva kvality