Etická komisia OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

ETICKÁ KOMISIA Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o.

  • Etická komisia Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o. (EK OÚSA) bola zriadená podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu.

  • Komisia dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady hlavných medzinárodných dokumentov týkajúcich sa ľudských práv, práv pacientov a ich bezpečnosti. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčajúcich medzinárodných dokumentoch, ktorými je Slovenská republika viazaná, v platných právnych predpisoch upravujúcich oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane bezpečnosti pacienta a biomedicínskeho výskumu.

  • Komisia posudzuje etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, chráni zdravie, práva, dôstojnosť a bezpečnosť osôb, ktoré sú zaradené do projektov klinických štúdií alebo sa zúčastňujú na klinickom sledovaní nových liečiv.

  • Etická komisia posudzuje z etického hľadiska navrhovaný protokol a príslušnú dokumentáciu klinického skúšania, vhodnosť lokálnych podmienok, alebo nový liečebný postup (jeho prínos), kvalifikáciu skúšajúcich ako aj časové a priestorové možnosti skúšajúcich.

Štatút etickej komisie OÚSA (PDF, 2 Mb)


Kontaktné osoby:

doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. - predseda komisie

Tel. číslo: +421-2-32 249 608, E-mail: vladimir.bella[at]ousa.sk

 

Mgr. Zuzana Zamutovská - tajomníčka komisie

Tel. číslo: +421 905 605 065, E-mail: zuzana.zamutovska[at]ousa.sk

 

Korešpondenčná adresa:

Etická komisia

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

Heydukova 10

812 50 Bratislava

 

Zloženie Etickej komisie OÚSA:

doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.                  - predseda EK

MUDr. Ivan Vojtech                                     - podpredseda EK

PharmDr. Karolína Kimlíková                        - člen EK

JUDr. Alžbeta Milková                                   - člen EK

RNDr. Miroslava Vallová                               - člen EK

MUDr. Róbert Králik, PhD.                             - člen EK

MUDr. Eva Takáscová                                   - člen EK        

MUDr. Dagmar Sorkovská                             - člen EK

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.         - člen EK

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.                - člen EK

Mgr. Ján Hudec                                              - člen EK

 

Cenník manipulačných poplatkov EK OÚSA:

Bližšie informácie k Cenníku posudzovacej činnosti Etickej komisie OÚSA poskytne

Mgr. Zuzana Zamutovská - tajomníčka komisie.

(Tel. číslo: +421 905 605 065; E-mail: zuzana.zamutovska[at]ousa.sk)

 

Žiadosť o stanovisko

Žiadosť o stanovisko etickej komisie musí obsahovať náležitosti podľa § 5 Vyhlášky MZ SR č. 433/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o náležitostiach žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a náležitostiach tohto stanoviska.


Najbližší termín zasadnutia etickej komisie: 11.07.2024.

Žiadosti odporúčame zadávateľom posielať najneskôr 2 týždne pred termínom zasadnutia etickej komisie v tlačenej i elektronickej forme.