Zoznam publikačnej činnosti

MUDr. Katarína Macháleková, PhD.

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 

 1. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol - Macháleková, Katarína - Plank, Lukáš - Višňovský, Jozef : Tumor-like manifestation of endosalpingiosis in uterus: a case report In: Pathology Research and Practice. - Roč. 201, č. 7 (2005), s. 527-530
 2. Kajo, Karol - Maťoška, Jozef - Javorka, Kamil, ml. - Macháleková, Katarína - Tomaškin, Roman - Kliment, Ján, st. : Cystic dysplasia of the rete testis : case report. In: APMIS. - Roč. 113, č. 10 (2005), s. 720-723.
 3. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína : Collision of invasive serous adenocarcinoma and mature cystic teratoma in the ovary. In: APMIS. - Roč. 115, č. 6 (2007), s. 769-771.
 4. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína : Fibroadenoma with digital fibroma-like inclusions in neurilemmoma-like stromal component. In: Breast Journal. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 112-113 URL: http://www.blackwell-synergy.com/toc/tbj/14/1

 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

 

 1. Kubatka, Peter  - Sadloňová, Vladimíra - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Ostatníková, Daniela - Nosáľová, Gabriela - Fetisovová, Želmíra: Neoplastic effects of exemestane in premenopausal breast cancer model. In: Neoplasma. - Roč. 55, č. 6 (2008), s. 538-543.Grant : UK,
 2. Adamkov, Marian 6 - Halašová, Erika - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína  - Výbohová, Desanka  - Varga, Ivan  - Rajčáni, Július : Survivin: a promising biomarker in breast carcinoma. In: Neoplasma. - Roč. 57, č. 6 (2010), s. 572-577. Grant: AV 4/2026/08, projekt: Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach.

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 

 1. Galo, Silvester - Žúbor, Pavol - Szunyogh, Norbert - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Biringer, Kamil - Višňovský, Jozef : Sérové hladiny TNF u žien s endometriózou: prospektívna klinická štúdia = TNF-alfa serum levels in women withendometriosis: prospective clinical study. In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 4 (2005), s. 286-290.
 2. Galo, Silvester - Žúbor, Pavol - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Szunyogh, Norbert - Višňovský, Jozef: Je diagnostická kyretáž pred abláciou endometria dostačujúca? Prípad včasného endometriálneho karcinómu = Is diagnostic curettagesufficient prior to endometrial ablation? Case of an early stage endometrial cancer. In: Česká gynekologie. - Roč. 70, č. 6 (2005), s. 449-452.
 3. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína -Kwiatkovská, Zuzana: Mamárny karcinóm s osteoklastoidnými obrovskými bunkami - opis dvoch prípadov. In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 42, č. 2 (2006), s. 71-75
 4. Kajo, Karol - Lúčan, Jaroslav - Macháleková, Katarína - Berátšová, Zuzana : Kožný angiosarkóm vzniknutý po chirurgickom konzervatívnom zákroku a následnej rádioterapii pre karcinóm prsníka - kazuistika. In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 43, č. 2 (2007), s. 59-63.
 5. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Kayová, Y. : Aneuryzmatický fibrózny histiocytóm kože (opis 2 prípadov). In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 82, č. 3 (2007), s. 154-157
 6. Tomaškin, Roman  - Eliáš, Boris  - Macháleková, Katarína  - Kajo, Karol  - Sopilko, Igor  - Kliment, Ján, st. : Kvalita transuretrálnej resekcie u stredne a vysoko rizikových novodiagnostikovaných svalovinu infiltrujúcich nádorovmočového mechúra. In: Endoskopie. - Roč. 17, č. 3/4 (2008), s. 59-63
 7. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Laca, Ľudovít : Nezvyčajná klinická prezentácia pečeňového yolk sac tumoru v periapendikálnej oblasti. Kazuistika a prehľad literatúry. In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 45, č. 4 (2009), s. 1013-116. Projekt Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum,
 8. Kajo, Karol  - Baláž, Vladimír  - Macháleková, Katarína  - Čunderlík, Peter  - Švec, Milan  - Babeľa, Jozef: Sarkomatoidný karcinóm močového mechúra s heterológnou osteosarkomatóznou diferenciáciou. In: Česká urologie. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 120-125.
 9. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína -Pauer, M.: Retiformný hemangioendotelióm u 8-ročného dievčaťa-kazuistika. In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 45, č. 3 (2009), s. 72-74

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 

 1. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol - Szunyogh, Norbert - Macháleková, Katarína - Kwiatkovská, Zuzana - Danko, Ján : Prognostické faktory v karcinómoch prsnej žľazy = Prognostic factors in breast cancer. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 74-79
 2. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína: Bioptické vyšetrenie prostaty II. Histomorfologické ukazovatele pri karcinóme prostaty. In: Klinická urológia. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 13-17
 3. Kajo, Karol - Žúbor, Pavol - Macháleková, Katarína - Galo, Silvester : Assessment of the in situ component in ductal invasive carcinomas by Van Nuys classification.In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 21-29. URL: http://www.jfmed.uniba.sk/ fileadmin/user_upload/ editors/ Fyziologia_Files/AMM/AMM_2005-5-3.pdf
 4. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Plank, Lukáš : Pohľad patológa na problematiku neuroendokrinných nádorov GIT-u: terminológia, klasifikácia a diagnostika podľa princípov klasifikácie SZO. In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 2 (2006), s. 88-94.
 5. Kajo, Karol - Macháleková, Katarína - Plank, Lukáš: Patológia nádorov tenkého čreva. In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 3 (2006), s. 153-158
 6. Plank, Lukáš - Kajo, Karol - Macháleková, Katarína : Celoštátny program bioptickej diagnostiky neuroendokrinných tumorov gastrointestinálneho traktu v Slovenskej republike. In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 2 (2006), s. 75-76.
 7. Macháleková, Katarína  - Kajo, Karol : Bioptická diagnostika pankreatických endokrinných tumorov. In: Onkológia. - Roč. 2, č. 6 (2007), s. 345-348
 8. Tomaškin, Roman  - Macháleková, Katarína - Slávik, Pavol  - Eliáš, Boris  - Kajo, Karol  - Kliment, Ján, st.: Prognostický význam expresie Ki-67 a PCNA pri Ta-T1 urotelových nádoroch močového mechúra. In: Klinická urológia. - Roč. 3, č. 3 (2007), s. 123-128
 9. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Tilandyová, Petra  - Lasabová, Zora  - Tomaškin, Roman: Molekulová patológia karcinómu prostaty (1. časť). In: Onkológia. - Roč. 4, č. 3 (2009), s. 178-180
 10. Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Tilandyová, Petra  - Lasabová, Zora  - Tomaškin, Roman : Molekulová patológia karcinómu prostaty (2. časť). In: Onkológia. - Roč. 4, č. 4 (2009), s. 229-232
 11. Macháleková, Katarína  - Kajo, Karol  - Žúbor, Pavol 1 - Galo, Silvester : Neskorá rekurencia granulózobunkového tumoru ovária-kazuistika. In: Onkológia. - Roč. 4, č. 5 (2009), s. 304-306
 12. Tomaškin, Roman 7 - Eliáš, Boris  - Slávik, Pavol  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Kliment, Ján, st. : Kvalita transuretrálnej resekcie a výskyt reziduálneho nádoru pri primárnych stredne a vysoko rizikových svalovinuneinfiltrujúcich nádorov močového mechúra. In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 123-128. Projekt: Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum,
 13. Plank, Lukáš  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína : Neuroendokrinné nádory: bioptická (patologická) klasifikácia a jej klinický význam. In: Onkológia. - Roč. 6, č. 4 (2011), s. 189-193. Grant: OPaV-2008/2.1/01-SORO, projekt Centra excelentnosti pre perinatologický výskum 26220120016, projekt Centra excelentnosti pre perinatologický výskum II 26220120036,

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch

 

 1. Čiljak, Martin - Maťašová, Katarína - Murgaš, Dalibor - Macháleková, Katarina : Hypoplázia pľúc: kazuistika a prehľad literatúry

In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 64-67

 1. AED02 Mišovicová, Nadežda - Kršiaková, Jana - Zibolen, Mirko - Hudecová, Janka - Maťašová, Katarína - Kajo, Karol - Macháleková, Katarina : Zvláštne fenotypy Downovho syndrómu

In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 33-35

 1. Sadloňová, Vladimíra  - Kubatka, Peter  - Kajo, Karol  - Macháleková, Katarína  - Nosáľová, Gabriela : Účinky exemestanu v modeli premenopauzálnej rakoviny prsníka = Effects exemstane in the model premenopausal breast cancer. In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 3. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2008. - S. 83-87. - ISBN 978-80-89197-70-5. Grant: UK 66/2007, UK 67/2007 a ESF,