Oddelenie prípravy kmeňových buniek


Oddelenie prípravy kmeňových buniek vzniklo na Onkologickom ústave sv. Alžbety v roku 2012. Oddeleniec bolo založené na základe uvedomenia sa skutočnosti, že celosvetový výskum kmeňových  buniek dospel do štádia, keď sa začínajú kmeňové bunky používať na liečbu mnohých chorôb, ktoré štandardnými terapeutickými prístupmi nedosahujú uspokojivé výsledky alebo sú neliečiteľné.

Princíp liečebného pôsobenia kmeňových buniek

V tele človeka sa v každom orgáne vo veľmi malom počte nachádzajú dospelé kmeňové bunky, ktoré sa starajú o obnovu opotrebovaných a poškodených tkanív. Výskumom sa zistilo, že tieto bunky sa dajú z ľudských tkanív izolovať a v laboratóriu zmnožiť na taký počet, ktorý je potrebný na terapeutické použitie. Ak sa kmeňové bunky dostanú v dostatočnom počte na poškodenú miesto v tele indukujú tam vnútorné reparačné procesy, ktoré poškodenie opravia. Proces opravy trvá niekoľko mesiacov. Na to, aby sa dali kmeňové bunky použiť klinicky je potrebné ich pestovať v t. zv. čistých priestoroch GMP (Good Manufactoring Procedures) podmienkach, ktoré zaručujú sterilné  prostredie, ktoré ďaleko prevyšuje nároky na sterilitu aj operačných sál. Také zariadenie bolo na OÚSA vybudované a je schválené na produkciu kmeňových buniek pre klinické použitie.

Na oddelení sa pripravujú mezenchýmové kmeňové bunky izoláciu z kostnej drene, tukového tkanivá, šnúry pupočníka, dentálnej drene, menštruačnej krvi skúsenými vysokoškolsky vzdelanými pracovníkmi. Overuje sa ich kvalita ich schopnosťou diferenciácie na adipocyty, osteoblasty a chondrocyty a na povrchové bunkové markery, ktoré predstavujú medzinárodne užívané štandardy týchto buniek. Pripravené a charakterizovaná bunky sa uchovajú ako živé zmrazením v tekutom dusíku pri -180 st. C, odkiaľ sa dajú v prípade potreby použiť.

Mezenchýmové kmeňové bunky majú terapeutické využitie v regeneračnej medicíne pri mnohých chorobách, čo je vo svete predmetom mnohých klinických štúdií, ktoré sa snažia zistiť optimálne dávkovanie a nové terapeutické použitia. Je snahou pracovníkov oddelenia v súhlase so svetovým trendom rozširovať ich terapeutické použitie na t. zv. civilizačné choroby, vrátane tých nádorov, ktoré nemajú v súčasnosti účinnú terapiu.

V oblasti regeneračnej medicíny na OÚSA sa pripravujú autológne mezenchýmové kmeňové bunky pomocou ktorých v spolupráci s oddelením maxilo–faciálnej chirurgie sa liečia aseptické nekrózy čeľuste.

Liečba onkologických diagnóz modifikovanými kmeňovými bunkami sa uskutoční v blízkej budúcnosti u vhodných pacientov vybraných odbornou komisiou a na základe individuálnej žiadosti a  súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR.

Pracovníci oddelenia prípravy kmeňových buniek :
MUDr. Ján Lakota, CSc., garant bunkovej transplantácie
Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., primár
Mgr. Uršula Altanerová
Ing. Jana Jakubechová